සමස්ත ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (TEC) රු. 174,000,000.00
සේවාදායක දෙපාර්තමේන්තුව මූලික අධ්‍යාපන ආයතනය, හන්තාන
අමාත්‍යාංශය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
කොන්ත්‍රාත්කරු මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශන කාර්යාංශය
ප්‍ර.ඉං. කොට්ඨාසය කලාපය - 05

Total Estimated Cost (TEC) Rs. 240,000,000.00
Client Department University Grants Commission
Ministry Ministry of Higher Education & Highways
Contractor State Engineering Corporation
CE Division Zone 2

Total Estimated Cost (TEC) Rs. 63,180,000.00
Client Department Commissioner General of Labour
Ministry Ministry of Labour & Trade Union Relations
Contractor M/S Mihira Builders
CE Division Zone - 03

Total Estimated Cost (TEC) Rs. 75,000,000.00
Client Department Commissioner General of Labour
Ministry Ministry of Labour & Trade Union Relations
Contractor M/S Distinction Construction
CE Division Zone - 03

Total Estimated Cost (TEC) Rs. 200.63 Mn
Client Department Department of Police
Ministry Ministry of Law and Order
Contractor M/s V. V. Ramanathan & Co. (PVT) Ltd
CE Division Zone - 02