நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு

C minister

 

 

கௌரவ திரு.பிரசன்ன ரணதுங்க
நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு

Cabinet Ministry Secretary

 

 

திரு.பிரதீப் ரத்நாயக்க
செயலாளர்,
நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு