නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය

C minister

 

 

ගරු.අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය

Arundika minister

 

 

ගරු, රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය,
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
12 වන මහල, සෙත්සිරිපාය(දෙවන අදියර), බත්තරමුල්ල

D

 

 

ඩබ්. එස්. සත්‍යානන්ද මහතා
ලේකම්,
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය