• මධ්‍යම රජයේ ගොඩනැගිලි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික වගකීම් සහතික කිරීම.
  • මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවන් වීම.
  • මධ්‍යම රජය, විදේශ රටවල තානාපති මෙහෙයන්, පළාත් සභා, පළාත්පාලන ආයතන සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සඳහා ගොඩනැගිලි සැලසුම් කිරීම සහ
  • ඉදිකිරීම පිළිබඳ උපදේශන සේවා සැපයීම.
  • ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ තාක්ෂණයන්හි අඛණ්ඩව වෙනස්වෙමින් පවතින ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් ඇගයීම සහ ද්‍රව්‍ය, ශ්‍රමය ආදිය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සම්මතයන් සකස් කිරීම.
  • ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත සියළුම ගොඩනැගිලි කටයුතුවල ප්‍රමිතීන් සහ නියමයන් සඳහා උපදේශන බල අධිකාරිය වීම.
  • ගොඩනැගිලි සහ ගොඩනගන ලද පරිසරයන්ට අදාළව රජයේ වැඩසටහන් සකස් කිරීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයට සහාය වීම.
  • ගොඩනැගිලි කටයුතුවලට අදාළව අරමුදල් සපයන ආයතන වලට තොරතුරු උපදෙස් සඳහා යොමුවිය හැකි මධ්‍යස්ථානයක් වීම.
  • ගොඩනැගිලි ආරක්ෂාව සඳහා සහතික නිකුත් කිරීම.
  • තත්ව වාර්තා සකස් කිරීම.