පහසුකම්

 • කාමර - 03
 • නේවාසික සංඛ්‍යාව - 06
 • උපරිම නේවාසික සංඛ්‍යාව 12 ක් වන අතර නේවාසික ගණනට අමතරව වැඩි වන සෑම නේවාසිකයෙකු ස‍ඳහා ම
  රු.500 බැඟින් අය කරනු ලැබේ.
 • අවුරුදු 12 ට අඩු ළමුන් ස‍ඳහා ගාස්තු අය නොකෙරේ.

ගාස්තුව

 • රු. 1500.00 කාමරයක්

විමසීම් විස්තර

 • ලිපිනය : තංගල්ල සංචාරක බංගලාව, ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, වටරවුම් පාර, තංගල්ල
 • දුරකථන අංකය : +94 472 240 434
 • ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය : ගාල්ල (කලාප 06)
 • සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී : ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කේ. පී. ඒ. ගුණවර්ධන මයා
  (දුරකථන: +94 912 234 838)
 • භාරකරු : කේ. එම්. ඉෂාන් සුධීර සදරුවන් මයා
  (දුරකථන: +94 718 512 064)

අයදුම්පත