අපේ දැක්ම

ජාතියට ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහළ සේවාවන් සැපයීම සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන සතුව ආරක්ෂිත, අරපිරිමැසුම් දායක, තිරසර සහ දර්ශනීය ඉදිකිරීම් පරිසරයක් තිබෙන බව සහතික කිරීම පිණීස ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කාර්යයන්හි තාක්ෂණික බල අධිකාරිය බවට පත්විම.

අපේ මෙහෙවර

කැපවීමෙන් කටයුතුකරන, විවිධ ක්ෂේත්‍රවල නිපුණ, වෘත්තීයවේදීන් කණ්ඩායමක් විසින් පාර්ශවකරුවන්ගේ පූර්ණ සංතෘප්තිය උදෙසා ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ තාක්ෂණික වගවීම, සකසුරුවම, ක්‍රියාකාරීත්වය සහ මනා තත්වය සහතික කරමින් වාස්තු විද්‍යාත්මක නිර්මාණ, ඉංජිනේරු සැලසුම්, ඉදිකිරීම්, නඩත්තු කිරීම්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සහ තාක්ෂණික සහාය සපයාදීම මගින් රාජ්‍ය අංශයේ ගොඩනැගිලි කටයුතු සංවර්ධනය සඳහා විශිෂ්ඨ සේවාවක් සැපයීම.

අපගේ පසුබිම

අපගේ එවකට පැවති රජයේ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුව අහෝසි කළ පසු 1969 වර්ෂයේදී ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපිත කරන ලදී. ආරම්භයේ සිටම මෙම දෙපාර්තමේන්තුව ගොඩනැගිලි කටයුතු ක්ෂේත්‍රයේ එකම බල අධිකාරිය සහ උපදේශක ආයතනය ලෙස සලකණු ලැබීය. රජයේ සහ අර්ධ-රාජ්‍ය ආයතනවල ගොඩනැගිලි වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ගොඩනැගිලි කටයුතු පිළිබඳ විශේෂඥ උපදෙස් සපයාදෙන ලෙස මෙම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබීය. මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යයන් රජයේ මුදල් රෙගුලාසිවල සහ විවිධ භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛවල පුළුල්ව දක්වා තිබුණි. කෙසේ වුවද, කාලය ගතවීමත් සමග මෙම කාර්යභාරයන් විවිධ ස්වරූපයන් ගත් අතර, සේවාදායක ආයතනවල අවශ්‍යතාවයන්ට, ගොඩනැගිලි කර්මානතයේ වෙනස්වීම් වලට සහ කලින් කලට හඳුන්වා දෙන ලද රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුකූලවන පරිදි වෙනස් කරන ලදී. ජාතික සංවර්ධනයේදී සහ රාජ්‍ය ගොඩනැගිලි වත්කම් සංරක්ෂණය කිරීමේදී මෙම දෙපාර්මේන්තුව විසින් ඉටු කරන ලද කාර්යභාරය ප්‍රශංසනීය වේ. දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත කර තිබෙන අධීක්ෂණ ඉංජිනේරු කාර්යාල මගින් සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැබූ දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු කාර්යාල 27 විසින් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙහෙයවනු ලැබීය. එයට අමතරව, කොළඹ සහ ගාල්ලෙහි පිහිටුවා තිබූ ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් ඉංජිනේරු කාර්යාල තුන මගින් විශාල ඉදිකිරීම් මෙහෙයවනු ලැබීය. අධ්‍යක්ෂවරයා සහ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සිටි ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සමස්ත කළමනාකරණය සිදු කරනු ලදී. වාස්තු විද්‍යාත්මක, ව්‍යූහාත්මක, විදුලි, ජල සම්පාදන, සහ මලාපවහන සැලසුම් සහ ප්‍රමාණපත්‍ර සකස් කිරීම මධ්‍යගතව පිහිටා තිබූ අදාළ විශේෂිත අංශ මගින් මෙහෙයවනු ලැබීය. දෙපාර්තමේන්තුවේ සමස්ත ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලය 5000 ට අධික විය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙහි 13 වැනි සංශෝධනය හඳුන්වාදීමත් සමගම, පළාත්සභා වෙත බලය බෙදා හරමින්, එම සංශෝධනයේ 9 වැනි උපලේඛනයෙහි ලැයිස්තුව II සහ ලැයිස්තුව III හි සඳහන් කර ඇති ජාතික ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස, දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක සංඛ්‍යාව අඩුකරමින් සහ එහි ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාල ජාලය කොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල, කුරුණෑගල සහ යාපනයේ පිහිටි කාර්යාල 07 දක්වා අඩුකරමින් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිව්‍යූහගත කරන ලදී. ඒ අනුව ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සේවක සංඛ්‍යාව ද අඩු කරන ලදී. මේ වන විට දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය ඉංජිනේරුවරුන් 69 දෙනෙකුගෙන්ද, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් 10 දෙනෙකුගෙන්ද, තාක්ෂණ නිලධාරීන් 85 දෙනෙකුගෙන්ද, සැලසුම්කරුවන් 52 දෙනෙකුගෙන් සහ අනෙකුත් සහාය සේවකයින්ද සහිතව 621 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ.

රජයේ විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය යටතේ නිර්මාණය වී තිබෙන වර්තමාණ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව ‍ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යයන් නැවත සකස් කිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳ ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීම අවශ්‍ය විය.

මෙම අවශ්‍යතාවයන් යථාර්ථයක් බවට පත්කරගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම සංයුක්ත සැලැස්ම සකස්වී ඇත.