පහසුකම්

 • කාමර - 04
 • නේවාසික සංඛ්‍යාව - 08
 • උපරිම නේවාසික සංඛ්‍යාව 12 ක් වන අතර නේවාසික ගණනට අමතරව වැඩි වන සෑම නේවාසිකයෙකු ස‍ඳහා ම
  රු.500 බැගින් අය කරනු ලැබේ.
 • අවුරුදු 12 ට අඩු ළමුන් ස‍ඳහා ගාස්තු අය නොකෙරේ.

ගාස්තුව

 • රු. 1500.00 කාමරයක්

විමසීම් විස්තර

 • ලිපිනය : හංසමාවත, කතරගම
 • දුරකථන අංකය : +94 472 235 106
 • ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය : දකුණ (කලාප 06)
 • සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී : එම්. ඩි. ජයසිංහ මිය.
  (දුරකථන: +94 912 234 838)
 • භාරකරු : එම්.ජී. සුනිල් මයා
  (දුරකථන: +94 719 948 741)

අයදුම්පත