පහසුකම්

 • කාමර - 03
 • නේවාසික සංඛ්‍යාව - 06
 • උපරිම නේවාසික සංඛ්‍යාව 12 ක් වන අතර නේවාසික ගණනට අමතරව වැඩි වන සෑම නේවාසිකයෙකු ස‍ඳහා ම
  රු.500 බැඟින් අය කරනු ලැබේ.
 • අවුරුදු 12 ට අඩු ළමුන් ස‍ඳහා ගාස්තු අය නොකෙරේ.

ගාස්තුව

 • රු. 1500.00 කාමරයක්

විමසීම් විස්තර

 • ලිපිනය : නව නගරය, පොළොන්නරුව
 • දුරකථන අංකය : +94 272 223 244
 • ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය : මඩකලපුව (කලාප 04)
  ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මන්මුනයි, මඩකලපුව.
 • සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී : ජේ. ශිවසුදර්ශන් මයා
  (දුරකථන: +94 652 229 808/ +94 773 621 854)
 • භාරකරු : එම්.කේ. මංජුල පුෂ්පකුමාර මයා
  (දුරකථන: +94 716 369 997)

අයදුම්පත