පහසුකම්

 • කාමර - 05
 • නේවාසික සංඛ්‍යාව - 10
 • උපරිම නේවාසික සංඛ්‍යාව 12 ක් වන අතර නේවාසික ගණනට අමතරව වැඩි වන සෑම නේවාසිකයෙකු ස‍ඳහා ම
  රු.500 බැගින් අය කරනු ලැබේ.
  අවුරුදු 12 ට අඩු ළමුන් ස‍ඳහා ගාස්තු අය නොකෙරේ.

ගාස්තුව

 • රු. 1500.00 කාමරයක්

විමසීම් විස්තර

 • ලිපිනය : අනුරාධපුරය සංචාරක බංගලාව, ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව,
  අංක 320, මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත, අනුරාධපුරය.
 • දුරකථන අංකය : +94 252 222 547
 • ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය : ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (කලාප 03) කාර්යාලය - දුරකථන: +94 372 222 197(ආයතන අංශය)
 • සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී : ආර්. එස්. ගුණතිලක මිය
  (දුරකථන: +94 372 222 197)
 • භාරකරු : ඩබ්.කේ.එච්.සී. ද සිල්වා මයා
  (දුරකථන: +94 252 222 547 /+94 712 450 605)

අයදුම්පත