பொறி. திரு. எம். சத்யகுமார்
பிரதம பொறியியலாளர் - (வலயம் 01 - பராமரிப்பு)

 • பிரதம பொறியியலாளரின் அலுவலகம் (வலயம் 01 - பராமரிப்பு),
  கட்டிடத் திணைக்களம்,
  இல. 213, ரொரின்ரன் எவனியு,
  கொழும்பு 07.
 • +94 112 582 579 / +94 112 588 319
 • +94 112 588 686
 • cem[at]buildingsdept.gov.lk

பொறி. திரு. ஜி. எச். ஏ. பீ. சஜோதா
பிரதம பொறியியலாளர் - (வலயம் 01 - நிர்மானம்)

 • பிரதம பொறியியலாளர் (வலயம் I - நிர்மானம்),
  கட்டிடத் திணைக்களம்,
  இல. 213, ரொரின்ரன் எவனியு,
  கொழும்பு 07.
 • +94 112 554 690 / +94 112 554 691
 • +94 112 554 690
 • sajotha[at]gmail.com

பொறி. திருமதி. எஸ். வினோதினி
பிரதம பொறியியலாளர் - (வலயம் 02)

 • பிரதம பொறியியலாளரின் அலுவலகம் (வலயம் 02)
  கட்டிடத் திணைக்களம்,
  கரையோர வீதி,
  யாழ்ப்பாணம்.
 • +94 212 222 781
 • +94 212 222 781
 • jaffnace[at]gmail.com

பொறி. திரு.கே. திருக்குமார்
பிரதி பிரதம பொறியியலாளர் - (வலயம் 02)

 • பிரதம பொறியியலாளரின் அலுவலகம் (வலயம் 02),
  கட்டிடத் திணைக்களம்,
  கரையோர வீதி,
  யாழ்ப்பாணம்.
 • +94 212 222 781
 • +94 212 222 781
 • engthirup[at]gmail.com

பொறி. திரு. ஜி. ஆர். எஸ். பீ. கம்லத்
பிரதம பொறியியலாளர் - (வலயம் 03)

 • பிரதம பொறியியலாளரின் அலுவலகம் (வலயம் 03)
  கட்டிடத் திணைக்களம்,
  வில்கொட வீதி,
  குருநாகல்.
 • +94 372 222 437
 • +94 372 222 197
 • cenwbuildings[at]gmail.com

பொறி. திரு. எஸ். சுரேந்திரன்
பிரதி பிரதம பொறியியலாளர் - (வலயம் 03)

 • பிரதம பொறியியலாளரின் அலுவலகம் (வலயம் 03)
  கட்டிடத் திணைக்களம்,
  வில்கொட வீதி,
  குருநாகல்.
 • +94 372 222 197
 • +94 372 222 197
 • ssuren1977[at]yahoo.com

பொறி. திரு. கே. இளங்கோ
பிரதம பொறியியலாளர் - (வலயம் 04)

 • பிரதம பொறியியலாளரின் அலுவலகம் (வலயம் 04)
  கட்டிடத் திணைக்களம்,
  பிரதேச செயலகம், மண்முனை வடக்கு வளாகம்,
  மட்டக்களப்பு.
 • +94 652 229 801
 • +94 652 229 808
 • ilankoeng[at]yahoo.com

பொறி. திருமதி. என்.எம்.எம். மரிக்கார்
பிரதம பொறியியலாளர் - (வலயம் 05)

 • பிரதம பொறியியலாளர் (வலயம் 05)
  கட்டிடத் திணைக்களம்,
  கண்டி.
 • +94 812 236 653 / +94 812 234 255
 • +94 812 234 255
 • mukarrima[at]yahoo.com

பொறி. திரு. கே. பி. ஏ. குணவர்த்தன
பிரதம பொறியியலாளர் - (வலயம் 06)

 • பிரதம பொறியியலாளரின் அலுவலகம் (வலயம்-06)
  கட்டிடத் திணைக்களம்,
  இல. 10, மேல் டிக்சன் வீதி,
  காலி.
 • +94 912 222 583 / +94 912 234 838
 • +94 912 234 838
 • cegoffice[at]yahoo.com