ඉංජිනේරු. එම්. සත්‍යකුමාර් මහතා
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (කලාප 1 නඩත්තු)

 • ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය - (කලාප 1 නඩත්තු),
  ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව,
  අංක. 213, ටොරින්ටන් මාවත,
  කොළඹ 07
 • +94 112 582 579 / +94 112 588 319
 • +94 112 588 686
 • cem[at]buildingsdept.gov.lk

ඉංජිනේරු. ජී.එච්.ඒ.බී. සජෝත මහතා
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (කලාප 1 ඉදිකිරීම්)

 • ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය - (කලාප 1 ඉදිකිරීම්),
  ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව
  අංක. 213, ටොරින්ටන් මාවත,
  කොළඹ 07.
 • +94 112 554 690 / +94 112 554 691
 • +94 112 554 690
 • sajotha[at]gmail.com

ඉංජිනේරු. එස්. විනෝතිනී මහත්මිය
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (කලාප 2)

 • ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කලාප 2)
  ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව,
  වෙරළ පාර,
  යාපනය.
 • +94 212 222 781
 • +94 212 222 781
 • jaffnace[at]gmail.com

ඉංජිනේරු කේ. තිරුකුමාර් මහතා
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (කලාප 2)

 • ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කලාප 2),
  ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව,
  වෙරළ පාර,
  යාපනය.
 • +94 212 222 781
 • +94 212 222 781
 • engthirup[at]gmail.com

ඉංජිනේරු. ජී.ආර්.එස්.බී. ගම්ලත් මහතා
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (කලාප 3)

 • ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කලාප 3)
  ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව,
  විල්ගොඩ පාර,
  කුරුණෑගල.
 • +94 372 222 437
 • +94 372 222 197
 • cenwbuildings[at]gmail.com

ඉංජිනේරු එස්. සුරේන්ද්‍රන් මහතා
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (කලාප 3)

 • ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කලාප 3)
  ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව,
  විල්ගොඩ පාර,
  කුරුණෑගල.
 • +94 372 222 197
 • +94 372 222 197
 • ssuren1977[at]yahoo.com

ඉංජිනේරු. කේ. ඉලංකෝ මහතා
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (කලාප 4)

 • ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කලාප 4)
  ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව,
  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මන්මුනේ උතුර,
  මඩකලපුව.
 • +94 652 229 801
 • +94 652 229 808
 • ilankoeng[at]yahoo.com

ඉංජිනේරු. එන්.එම්.එම්. මරික්කාර් මහත්මිය
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (කලාප 5)

 • ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (කලාප 5)
  ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව,
  මහනුවර.
 • +94 812 236 653 / +94 812 234 255
 • +94 812 234 255
 • mukarrima[at]yahoo.com

ඉංජිනේරු. කේ.පී.ඒ. ගුණවර්ධන මහතා
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (කලාප 6)

 • ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කලාප 6)
  ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව,
  අංක. 10, ඉහළ ඩික්සන් පාර,
  ගාල්ල.
 • +94 912 222 583 / +94 912 234 838
 • +94 912 234 838
 • cegoffice[at]yahoo.com