திரு. எம்.எச்.எம். இஸ்மாயில்
கட்டிடங்களின் பணிப்பாளர் நாயகம்

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 862 588
 • +94 112 864 771
 • dgb[at]buildingsdept.gov.lk

திருமதி. கே. ஜி. சந்தியா குமுதினி
மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் (பொறியியல் சேவை)

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 863 644
 • +94 112 863 644
 • adges[at]buildingsdept.gov.lk

மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் (ஆலோசனை சேவை)

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • -
 • -
 • -

திருமதி. துஷார மஹானாம
பிரதம கணக்காளர்

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 864 784
 • +94 112 862 560
 • df[at]buildingsdept.gov.lk

திரு. ஏ. நவாஸ் அத்ஹம்
பணிப்பாளர் (நிர்மாணம் - பிராந்தியம் II)

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 862 578
 • -
 • dr2[at]buildingsdept.gov.lk

திருமதி. டபிள்யு.ஏ.டபிள்யு. அபயவர்த்தன
பணிப்பாளர் (நிர்மாணம் - பிராந்தியம் I)

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 864 778
 • +94 112 864 778
 • dr1[at]buildingsdept.gov.lk

திருமதி. ஜி.எச். ஹிரிமுதுகொட
பணிப்பாளர் (பொறியியல் வடிவமைப்பு)

 • 1ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 864 791
 • +94 112 864 791
 • ded[at]buildingsdept.gov.lk

திருமதி. கமனி லியனகே
பணிப்பாளர் (நிர்மாணம் - பிராந்தியம் III)

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 864 549
 • +94 112 864 549
 • dtd[at]buildingsdept.gov.lk

திரு. கே.பீ. மேனக மங்களநாத
பணிப்பாளர் (கட்டடக்கலை)

 • 1ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 864 792
 • +94 112 864 790
 • darchidob[at]gmail.com

திரு. எஸ்.டீ.டீ.பி. சிங்ஹபுர
பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 864 774
 • +94 112 864 774
 • da[at]buildingsdept.gov.lk

செல்வி. எஸ். நரசிங்க
பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர்

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 862 581
 • +94 112 862 581
 • ciasn0505[at]gmail.com

திரு. ஏ.எம். விக்ரமசிங்க
பிரதம பொறியியலாளர் - (மதிப்பீடு)

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 862 917
 • +94 112 864 771
 • cepl[at]gmail.com

திரு. எச்.எம்.ஆர். பண்டார
பிரதம பொறியியலாளர் - (ஒப்பந்தம்)

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 864 785
 • +94 112 864 785
 • cect[at]buildingsdept.gov.lk

திரு. எஸ்.பீ.எஸ். பண்டார
பிரதம பொறியியலாளர் - (முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி)

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 862 917
 • +94 112 864 771
 • cemdbd[at]gmail.com

பிரதம பொறியியலாளர் (நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவகற்றல்)

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • -
 • -
 • -

திருமதி. நிலூஷி ஹேவாவிதாரண
பிரதம கட்டமைப்பு பொறியாளர்

 • 1ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 861 486
 • +94 112 864 791
 • cse[at]buildingsdept.gov.lk

திருமதி. ஈ.டீ.எம்.எஸ். குணரத்ன
பிரதம பொறியியலாளர் (மின்சாரம்)

 • 1ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • +94 112 861 487
 • +94 112 864 791
 • ceelect[at]buildingsdept.gov.lk

பிரதம இயந்திரவியல் பொறியாளர்

 • 2ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய"
  ஶ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
  பத்தரமுல்ல.
 • -
 • -
 • -