එම්.එච්.එම්. ඉස්මයිල් මහතා
ගොඩනැගිලි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 862 588
 • +94 112 864 771
 • dgb[at]buildingsdept.gov.lk

කේ.ජී. සන්ධ්‍යා කුමුදිනී මහත්මිය
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - (ඉංජිනේරු සේවා)

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 863 644
 • +94 112 863 644
 • adges[at]buildingsdept.gov.lk

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - (උපදේශක සේවා)

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • -
 • -
 • -

තුෂාරා මහානාම මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධීකාරී

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 864 784
 • +94 112 862 560
 • df[at]buildingsdept.gov.lk

ඒ. නවාස් ආදම් මහතා
අධ්‍යක්ෂ - (ඉදිකිරීම් - කලාප II)

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 862 578
 • -
 • dr2[at]buildingsdept.gov.lk

ඩබ්.ඒ.ඩබ්. අබේවර්ධන මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ - (ඉදිකිරීම් - කලාප I)

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 864 778
 • +94 112 864 778
 • dr1[at]buildingsdept.gov.lk

ජී.එච්. හිරිමුතුගොඩ මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ - (ඉංජිනේරු නිර්මාණ)

 • පළමු මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 864 791
 • +94 112 864 791
 • ded[at]buildingsdept.gov.lk

කමනි ලියනගේ මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ - (ඉදිකිරීම් - කලාප III))

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 864 549
 • +94 112 864 549
 • dtd[at]buildingsdept.gov.lk

කේ.බී. මේනක මංගලනාත මහතා
අධ්‍යක්ෂ - (වාස්තු විද්‍යාඥ)

 • පළමු මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 864 792
 • +94 112 864 790
 • darchidob[at]gmail.com

එස්.ඩී.ඩී.පී. සිංහපුර මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ - (පාලන)

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 864 774
 • +94 112 864 774
 • da[at]buildingsdept.gov.lk

එස්. නරසිංහ මෙනවිය
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 862 581
 • +94 112 862 581
 • ciasn0505[at]gmail.com

ඒ.එම්. වික්‍රමසිංහ මහතා
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (ඇස්තමේන්තු)

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 862 917
 • +94 112 864 771
 • cepl[at]gmail.com

එච්.එම්.ආර්. බණ්ඩාර මහතා
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (කොන්ත්‍රාත්)

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 864 785
 • +94 112 864 785
 • cect[at]buildingsdept.gov.lk

එස්.බී.එස්. බණ්ඩාර මහතා
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (කළමනාකරණ සංවර්ධන)

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 862 917
 • +94 112 864 771
 • cemdbd[at]gmail.com

ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (ජල සම්පාදන හා පල්දෝරු)

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • -
 • -
 • -

නිලුෂි හේවාවිතාරණ මහත්මිය
ප්‍රධාන නිර්මිත ඉංජිනේරු

 • පළමු මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 861 486
 • +94 112 864 791
 • cse[at]buildingsdept.gov.lk

ඊ.ඩී.එම්.එස්. ගුණරත්න මහත්මිය
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - (විදුලි)

 • පළමු මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • +94 112 861 487
 • +94 112 864 791
 • ceelect[at]buildingsdept.gov.lk

ප්‍රධාන යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

 • දෙවන මහල, "සෙත්සිරිපාය"
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
  බත්තරමුල්ල.
 • -
 • -
 • -